Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

 

STATUT

Stowarzyszenia „SBR POLSKA”


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą „SBR POLSKA”, dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
 3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia. W przypadku jednostki organizacyjnej poza siedzibą Stowarzyszenia, w treści pieczęci będzie wskazana nazwa jednostki i jej siedziba.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków, z tym że do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w przepisach prawa. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  1. działalność wydawnicza (PKD 58.11-18)
  2. działalność poligraficzna (PKD 58.19)
  3. działalność związana z informatyką pozostała (PKD 62.09 Z)
  4. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20)
  5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.21)
  6. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.10)
 11. Dochody z działalności gospodarczej służą w całości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

§2

 1. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
  1. rozwój gospodarki i nauki poprzez inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac w zakresie opracowania standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej, w tym standardów sprawozdawczości finansowej (XBRL), statystycznej (SDMX), standardów dotyczących wiadomości finansowych (MarketML) oraz standardów przeszukiwania danych finansowych (RIXML, IRML), umożliwiających automatyzację i redukcję kosztów oraz doskonalenie elektronicznej sprawozdawczości gospodarczej
  2. podejmowanie i wspieranie działań innych podmiotów w zakresie opracowania standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej oraz upowszechnianie ich stosowania,
  3. upowszechnianie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami wiedzy na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej wśród osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  4. działanie na rzecz poprawy aktualnie istniejących standardów sprawozdawczości, a w szczególności sprawozdawczości elektronicznej,
  5. umożliwienie współdziałania członków Stowarzyszenia w powyżej opisanym zakresie,
  6. wspieranie grup i organizacji, których cele i działania są zgodne z celami i działaniami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, prelekcji, seminariów, spotkań informacyjnych na temat standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej,
  2. prace w ramach grup roboczych oraz grup wspierających rozwój i upowszechnianie standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej, prowadzenie badań, opracowywanie studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków oraz rozwiązań dotyczących standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej dla potrzeb własnych i podmiotów współpracujących, wdrażanie tych prac w działaniach własnych i podmiotów współpracujących,
  3. organizowanie innych działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących celów i działań Stowarzyszenia,
  4. inicjowanie działalności naukowej dotyczącej standardów ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej
  5. współpracę z organami administracji samorządowej, rządowej, osobami prawnymi, fizycznymi,
  6. wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi o tych samych lub zbliżonych celach,
  7. opiniowanie regulacji prawnych i organizacyjnych związanych ze standardami ujednoliconej sprawozdawczości elektronicznej,
  8. występowanie do organów administracji państwowej z wnioskami i propozycjami nowych rozwiązań dotyczących sprawozdawczości, w szczególności sprawozdawczości elektronicznej,
  9. uczestnictwo w zagranicznych konferencjach, seminariach, spotkaniach roboczych dotyczących sprawozdawczości elektronicznej jak i zagadnień będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności