Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) poinformował o rozpoczęciu prac nad Unijnym Projektem Pomocy Technicznej realizowanym w ramach Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina oraz Kompleksowego Programu Rozwoju Sektora Finansowego Ukrainy do 2020 roku.

Jednym z celów projektu jest implementacja taksonomii XBRL prowadząca do poprawy jakości raportowania. Ponadto ukraiński bank centralny będzie dążył do wzmocnienia stabilości finansowej na Ukrainie poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań makroostrożnościowych oraz wdrożenia zasad umowy Bazylea II (CRD).

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Zgodnie z teorią agencji (Barney, Ouchi, 1986) przedsiębiorstwo można zdefiniować jako sieć kontraktów zawartych między poszczególnymi uczestnikami. W danej organizacji zauważymy problem agencjigdy występuje konflikt celów i pragnień między agentami (np. menedżerami) a przełożonymi (np. akcjonariuszami). Przyczyną takiego konfliktu jest asymetria informacji - właściciele posiadają dostęp jedynie do częściowego zasobu informacji swoich agentów. W celu złagodzenia skutków problemu agencji pryncypałowie mogą sięgać po różne środki. Jednym z nich jest audyt zewnętrzny. 

Poprzez analizę sposobu działania pracowników (wgłębiając się m.in. w raporty finansowe generowane przez przedsiębiorstwo) audytorzy sprawdzają, czy sprzyja on interesom właścicieli oraz nie szkodzi szeroko pojętemu dobremu imieniu firmy. Dobrze wykonane postępowanie audytorskie to jednak dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Naukowcy z Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu w Adelaide zbadali, jakie czynniki wpływają na wielkość opłat za audyt. Główną hipotezą, której prawdziwość analizowali, był pozytywny wpływ zastosowania języka XBRL w raportowaniu na zmniejszenie kosztów audytu. Ekonomiści podali trzy powody, dla których postawili powyższą hipotezę. Po pierwsze, wysoka standaryzacja danych napisanych w XBRL pomaga audytorom znaleźć jedno, dobre podejście do ich analizy. Po drugie, język ten przeciwdziała "rozrostowi" baz danych, które są później przekazywane do interpretacji. I wreszcie, elektroniczny format raportów pozwala na zastosowanie komputerowych mechanizmów sprawdzania poprawności, co dodatkowo zwiększa tempo wykrywania niezgodności. 

We wspomnianej wyżej analizie wykorzystano dane dotyczące działalności przedsiębiorstw notowanych na giełdach amerykańskiej oraz japońskiej. Zbadano wpływ wprowadzenia raportowania w XBRL na roczne wydatki na audyt w firmie w 8-letnim oknie czasowym – 4 lata przed wprowadzeniem ustawy obligującej organizacje do prowadzenia księgowości w języku XBRL oraz 4 lata po wprowadzeniu tych regulacji (lata 2005-2012 oraz 2004-2011 w Stanach Zjednoczonych* i Japonii, odpowiednio).  

Przeprowadzone regresje potwierdziły prawdziwość przywołanej wyżej hipotezy – fakt, że dana jednostka tworzy sprawozdania w standardzie XBRL w istotny statystycznie sposób wpływa na zmniejszenie kosztów audytu. Co więcej, efekt ten jest silniejszy w Stanach Zjednoczonych niż w Japonii, na co może oddziaływać wielkość taksonomii w obydwu krajach. Całą pracę naukową można przeczytać tutaj. 

 

*w USA implementację języka XBRL wprowadzano stopniowo. Jako datę wdrożenia w badaniu wybrano datę pierwszej fazy implementacji, tj. 15 czerwca 2009, wprowadzającej obowiązki dla największych firm giełdowych.

Indonesian Stock Exchange jest kolejną giełdą papierów wartościowych, która wprowadzi elektroniczny system do raportowania w XBRL. Oprogramowanie będzie dostępne dla wybranych spółek kapitałowych. Jego podstawą będzie indonezyjska taksonomi PSAK, która została stworzona w oparciu o wytyczne IFRS. Portal IDXnet będzie posiadał fukcję konwersji raportów do wybranego przez giełdę formatu. Ostateczna wersja projektu ma wejść w życie w 2016 roku.

XBRL International, stowarzyszenie zrzeszające zwolenników standardu XBRL ze wszystkich stron świata, poinformowało o przyjęciu nowego członka w szeregi XBRL Jurisdiction. Dnia 10 lipca nowe prestiżowe funkcje zostały przyznane XBRL Russia, wspieranemu przez Rosyjski Bank Centralny. Stworzenie jurysdykcji integruje lokalnych sympatyków oraz stanowi zdecydowany krok w stronę implementacji języka w krajowym raportowaniu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Z ramienia XBRL US w Stanach Zjednoczonych powstanie Center for Data Quality, którego celem będzie polepszanie jakości danych finansowych tworzonych z wykorzystaniem XBRL dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC). Wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób wprowadzać wymogi w raportowaniu swojego przedsiębiorstwa, dostępne będą nieodpłatnie dla wszystkich interesariuszy. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Zaspokajanie wymagań admninistracyjnych to nie tylko uciążliwy element działalności firmy - biurokracja może w realny sposób zmniejszyć zyski w przedsiębiorstwie. Według badania Barometr Stabilności Otoczenia Prawnego w Polsce przeprowadzonego przez Grant Thornton jednym z istotniejszych problemów, z ktorymi muszą sobie radzić krajowe organizacje, jest ciągle zmieniające się prawo. Zgodnie z danymi zebranymi przez firmę doradczą, w Polsce dziennie powstaje średnio ponad 70 stron nowych przepisów, na poznanie których przedsiębiorca musiałby przeznaczyć prawie 4 godziny dziennie. "Jeśli brać pod uwagę państwa o względnie podobnym do Polski systemie prawnym, to okazuje się, że w naszym kraju prawo jest wyjątkowo mało stabilne. Na przykład w 2014 r. Polska przyjęła sześciokrotnie więcej aktów prawnych niż Czechy i prawie ośmiokrotnie więcej niż Słowacja", mówią eksperci Grant Thornton. Dodatkowo szacują oni, że biurokracja zmniejsza przychody firm o prawie 10%, co w skali całej gospodarki stanowi obniżenie przychodów o około 200 mld zł.

Portal INN POLAND sugeruje, że rozwiązaniem problemu obciążeń administracyjnych mogłaby być redukcja liczby urzędników. Zgodnie z informacjami GUS, ponad 3 mln Polaków jest zatrudnionych w administracji publicznej. Jest to 20% całkowitej liczby zatrudnionych. Ponadto, liczba urzędników stale rośnie. Jak podaje Centrum Informacji Rządu, liczba urzędników wzrosła o ponad 57% w latach 1999-2012, zaś zatrudnienie w służbie cywilnej odnotowało wzrost o 20% w tych latach. W Polsce jest około 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego, ktore produkują 1,5 mln sprawozdań budżetowych w ciągu roku. Jeśli dodać, że w sektorze samorządowym jest zatrudnionych około 1,8 mln osób, tootrzymamy, że na jednego pracownika przypada prawie jedno sprawozdanie. Co wiecej, często przygotowanie jednego raportu wymaga pracy więcej niż jednej osoby. Jak mówi Agata Dąmbska, ekspertka Forum Od Nowa gazety Forbes, należy "dążyć do uspójnienia architektury samorządu". Natomiast Tomasz Wróblewski z Grant Thornton komentuje: "to nie oznacza, że musimy tworzyć więcej aktów prawnych. Musimy ich tworzyć mniej, ale lepiej przemyślane. Wtedy polski system prawny wreszcie się ustabilizuje. To tak, jak z projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają na celu realizację postulatu stworzenia przyjaznej administracji dla przedsiębiorców. Cóż z tego, że takie powstają, skoro bez podejścia systemowego do tego zagadnienia, nic one nie dają. Ograniczają się bowiem jedynie do realizacji projektów opartych na najprostszych środkach, tj. np. na szkoleniach dla pracowników lub kampanii promocyjnych."

 

Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zorganizował szkolenie na temat narzędzia Tool for Undertakings (T4U), którego celem sbyło zapoznanie z aktualnym statusem T4U oraz przedstawienie jego wersji testowej. Główną funkcją T4U ma być wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu i edytowaniu prostych raportów w języku XBRL zgodnych z wytycznymi Solvency II. Prace nad oprogramowaniem, które z powodów finansowych stanęły pod znakiem zapytania, postanowiono wznowić. Ich zakończenie przewidywane jest na trzeci kwartał 2015 roku – tuż po opublikowaniu pełnej taksonomii XBRL.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności